Skip to the content

Rhaglen Adeiladu Cymunedau Tîm

Cwrdd â’r Tîm

Mae’r Rhaglen Adeiladu Cymunedau Cydnerth wedi ei hanelu at gefnogi’r bobl neu’r cymunedau mwyaf bregus yn Nhorfaen.  Bwriad y prosiect yw hwyluso ymyrraeth gynnar, rhoi cefnogaeth ac adeliadu cydnerthedd teuluoedd, plant ac oedolion. Mae’r rhaglen yn cynnig darpariaeth gofleidiol, gyfannol i’r prosiectau cyflogadwyedd Cymunedau i Waith a Chymunedau i Waith a Mwy.

  • Sadie Jones: Sadie.Jones@torfaen.gov.uk

Bydd y prosiect yn cefnogi teuluoedd i wneud a chynnal newidiadau cadarnhaol gan gynnal ethos Cymunedau Cydnerth trwy gyflenwi ymyraethau wedi eu haddasu i fynd i’r afael â’r rhwystrau sy’n atal plant rhag cyrraedd eu potensial. Bydd ymyraethau cynnar yn cael eu gweithredu trwy roi sgiliau a chydnerthedd i deuluoedd er mwyn rheoli effaith Profiadau Niweidiol mewn Plentyndod (PNPau) ar y teulu. Bydd newidiadau cadarnhaol mewn ymddygiad hefyd yn cael eu hybu er mwyn rheoli sefydlogrwydd emosiynol ac ariannol y teulu a fydd, yn ei dro, yn effeithio ar gyfnod iachach fel oedolyn yn y dyfodol.

Bydd cefnogaeth gynhwysfawr yn cael ei datblygu ar gyfer teuluoedd sy’n byw mewn awyrgylch anhrefnus yn y cartref o ganlyniad drawma a gafwyd o PNPau.  Bydd y swyddog yn gweithio gyda theuluoedd i fynd i’r afael â a chydlynu’r gefnogaeth sydd ar gael, a datblygu darpariaeth gofleidiol gyfannol ar gyfer teuluoedd camweithredol i fynd ati yn y gymuned.

Bydd ymgysylltiad gyda’r rhaglen yma’n galluogi teuluoedd i symud ymlaen gyda’r gallu i ymdrin â PNPau a hefyd hybu iechyd cadarnhaol a lles a fydd yn caniatáu i’r rheiny sy’n ddi-waith i weithio tuag at geisio am hyfforddiant, gwirfoddoli a chyfleoedd posibl am swyddi.

Bydd cefnogaeth ar gael i gynyddu cydnerthedd ac annibyniaeth teuluoedd. Bydd hyn hefyd yn gwella hygyrchedd cyfleoedd sydd ar gael i deuluoedd i wella’u cyfleoedd yn y dyfodol, fel eu bod mewn sefyllfa well i gefnogi eu plant a’u teuluoedd yn fwy effeithiol a chynyddu cyfleoedd am waith i’r oedolion a’r plant fel ei gilydd.

  • Kay Marsh: Kay.Marsh@torfaen.gov.uk

Bydd y prosiect yn cyflwyno dull wedi ei ganolbwyntio ar iechyd a lles i wella cyflyrau iechyd tymor hir er mwyn adeiladu cydnerthedd unigolion i wella eu sefyllfa economaidd a llesiant.

Bydd y Swyddog Lles Corfforol Cydnerth yn rhoi gwybodaeth a chyngor a chanllaw i unigolion a sefydliadau ynglŷn â materion ymarfer corff a gweithgareddau corfforol, yn arbennig mewn perthynas â phobl sydd â chyflyrau iechyd tymor hir neu’r rheiny sydd angen cefnogaeth ychwanegol i ymarfer corff. 

Bydd cyrsiau hunanreolaeth yn cynnig dulliau ymdopi er mwyn rheoli gorchwylion dyddiol i osgoi sefyllfaoedd o argyfwng   Hefyd, mae’r gefnogaeth yma’n cynnig sesiynau yn y gampfa yn ogystal â grŵp cefnogaeth Ffibromyalgia rheolaidd

Mae’r Swyddog yn gallu cefnogi unigolion i reoli eu cyflyrrau iechyd gyda’r bwriad o chwilio am waith a gwirfoddoli fel ffordd ymlaen. 

Bydd y prosiect yn galluogi unigolion i reoli effaith eu cyflyrau iechyd tymor hir yn eu sefyllfa dydd i ddydd a hybu newidiadau cadarnhaol mewn ymddygiad er mwyn rheoli eu hiechyd emosiynol a lles yn well.

Bydd y Swyddog Ymgysylltiad Ariannol yn gweithio ar fesurau ymyrraeth gynnar er mwyn atal cyni rhag datblygu’n argyfwng.

Bydd ymyrryd yn gynnar yn effeithio, yn ei dro, ar sefyllfa sefydlog yn ariannol a mwy iach gyda dyfodol mwy llewyrchus.

Bydd y Cynllun yn gweithio gyda: gall unigolion a phreswylwyr ar incwm isel neu fudd-daliadau gyfeirio’u hunain at y cynllun neu gael eu cyfeirio gan asiantaethau at y cynllun. Bydd y cynllun yn gweithio o fewn fframwaith rheolaeth ariannol sy’n cynnig gwybodaeth ar reoli arian a budd-daliadau, yn edrych ar ddyledion sy’n flaenoriaeth / cyfleoedd i arbed / newid ymddygiad a chefnogaeth i sefydlu cynlluniau talu ble mae hynny’n briodol.  

Bydd y Swyddog Ymgysylltiad Ariannol yn cynnig gwybodaeth ar wasanaethau cost isel ac am ddim a bydd yn galluogi unigolion i reoli eu harian, yn ogystal â chysylltu ag elusennau lleol i gynorthwyo a chefnogi unigolion sy’n defnyddio’r Cynllun Cynhwysiant Ariannol.

  • Alison Reynolds: Alison.Reynolds@torfaen.gov.uk

Mae’r Cynghorydd yn cynnig gwasanaeth cynghori proffesiynol a chyfrinachol i unigolion yn y Rhaglen Adeiladu Cymunedau Cydnerth er mwyn hybu iechyd a lles emosiynol a galluogi’r rhai sy’n cymryd rhan i ddatblygu cydnerthedd i’w helpu i ymdopi â’r anawsterau y maen nhw’n eu wynebu. Canolbwyntio er mwyn tynnu rhwystrau cymhleth er mwyn adeiladu cydnerthedd unigolion a ddylai wella’u sefyllfa economiadd a llesiant, trwy weithio’n ddiasiad gyda phobl broffesiynol allweddol ac asiantaethau.

Cysylltwch â ni

Byddem wrth ein bodd i glywed gennych os hoffech gymorth i gael gwaith.