Skip to the content

Hunangyflogaeth

Mae gan brosiect Cymunedau am Waith a Mwy Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr sy’n arbenigo mewn darparu cefnogaeth i gyfranogwyr sydd am fentro i hunangyflogaeth. 

Trwy gyfarfodydd dynodedig a phenodol 1 i 1 i drafod syniadau a chynllunio busnes,  a chael mynediad at y cwrs gorfodol Taking the Plunge er mwyn bod yn barod i weithredu fel masnachwr; mae'r cymorth hefyd yn cynnwys cyngor i gwblhau cynlluniau busnes, mynediad at gyllid ar gyfer marchnata, deunyddiau hyrwyddo ac offer perthnasol.

Mae pob cymorth yn seiliedig ar gyngor ar fancio busnes a chofrestru busnes a chanllawiau pellach ar fynediad i'r farchnad, cynaliadwyedd busnes a chynhyrchu incwm. Unwaith y bydd y camau uchod wedi'u cwblhau, trefnir lansiad busnes trwy Uned Gyfathrebu Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a'r wasg leol. Mae achlysuron lansio busnes hefyd yn cynnwys gwahoddiadau i ffrindiau, aelodau o'r teulu a chynghorwyr lleol er mwyn lansio'ch busnes yn y modd mwyaf effeithiol â phosibl.

Un busnes lleol yw Front Row Foods, busnes arlwyo a dderbyniodd cymorth gan ein Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr:

https://www.torfaen.gov.uk/cy/News/2018/July/Lift-off-for-Front-Row-Food.aspx

Dyma gaffi wedi ei leoli ar Stad Ddiwydiannol Pontnewynydd, a agorwyd gan Jonathan Gibbs gŵr lleol o Dorfaen, a wireddodd ei freuddwyd oes i fod yn berchennog ar ei fusnes ei hun. Roedd gan Jonathan flynyddoedd o brofiad yn y maes arlwyo, ond bu'n gweithio'n ddiflino i sicrhau adeilad a chyflawni popeth oedd ei angen i gychwyn ei fenter. Gyda chymorth pwrpasol gan Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr Cymunedau i Waith a Mwy, lansiwyd y busnes ym mis Gorffennaf 2018 ac mae bellach yn fusnes lleol ffyniannus iawn.

Dolenni Defnyddiol

 

Busnes Cymru: Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddechrau a thyfu eich busnes eich hun: https://businesswales.gov.wales/cy

Busnes Cymru: Popeth sydd ei angen i gychwyn busnes a chynllunio busnes: https://businesswales.gov.wales/starting-up/cy

Undeb Credyd Gateway: Gwybodaeth ddefnyddiol am fenthyciadau cychwyn busnes: http://www.gatewaycu.co.uk/

Gweithio ar eich liwt eich hun: Popeth sydd angen i chi ei wneud i sefydlu'ch hun fel unig fasnachwr: https://www.gov.uk/working-for-yourself

Cysylltwch â ni

Byddem wrth ein bodd i glywed gennych os hoffech gymorth i gael gwaith.